תנאי שימוש

תנאי שימוש

פרטיות אבטחה ותנאי שימוש

האמור להלן רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לכל המגדרים.

להלן פירוט תנאי הרכישה באמצעות האתר:

 

** הרכישה באמצעות האתר תעשה טרם היציאה לחו"ל ועל ידי המבוטח בלבד (שהינו בגיר מעל גיל 18).

רכישה והפקת פוליסה כאשר המבוטח שוהה כבר בחו"ל אינה תקפה ומהווה הפרה של תנאי השימוש באתר, כמו גם ביטול הפוליסה מתחילתה, על כל המשמעויות הנובעות מכך.

חו"ל לעניין זה – כל מדינה מחוץ לישראל.

כללי

הסכם בין המשתמש וחברת PassportCard

השימוש באתר האינטרנט של PassportCard  על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו (להלן "האתר"), מוצע לך כשהוא ותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות.

זכאות לקבלת שירותים

מוצרי הביטוח המפורטים באתר זה אינם זמינים לכל אדם ובכל מדינה, והינם כפופים לתנאים, מגבלות ודרישות שונות. הזכאות לקבלת מוצרי הביטוח באתר זה, והשירותים המסופקים על ידי חברת  PassportCard מיועדים בעיקרם לאזרחי מדינת ישראל ולרכישה על ידי המבוטח בעודו שוהה בישראל בלבד. עם אישור הרכישה באמצעות האתר, הינך זכאי להטבות ולכיסויים המפורטים בפוליסת הביטוח שרכשת החל מיום כניסתה לתוקף ועד ליום האחרון הנקוב בבקשתך ובתנאי שרכשת את הביטוח לפני יציאתך לחו"ל. בפוליסות לנסיעות מרובות שאינן רצופות, הזכאות להטבות הינה לכל נסיעה בנפרד ובמסגרת הגבלת הימים לכל נסיעה על פי תנאי הפוליסה. בהתאם לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, זו זכותך המלאה לבטל את תכנית הביטוח שרכשת בכל עת, כל עוד לא נכנסה לתוקפה, ולקבל את כספך בחזרה. יחד עם זאת יצוין כי אם תוגש תביעה מכח הפוליסה על ביטול היציאה שלך לחו"ל, ותביעה זו, ככל שתהיה, שולמה על ידי PassportCard או מי מטעמה, לא תהיה זכאי להחזר בגין דמי הביטוח ששולמו או להחזר יחסי והכל בהתאם לסוג התביעה ונסיבות העניין.

 

רכישת פוליסה באתר

רכישת פוליסה באמצעות האתר כוללת מרכיב של מסירת פרטים אישיים הצהרת בריאות. חלה עליך החובה למסור פרטים מלאים וכנים בהתאם לדרישות המופיעות בתהליך המכירה שבאתר. מידע חלקי או שגוי עלול לגרום להערכת סיכון שגויה על ידי PassportCard וכתוצאה מכך לשלילת זכאויות על פי פוליסת הביטוח שנרכשה כמו גם ביטול הפוליסה מראשיתה ודחייה של תביעות לתגמולי ביטוח.

אם משהו לא ברור או לא מובן במהלך תהליך הרכישה, יש ליצור קשר עם מוקד המכירות /השירות של PassportCard.

PassportCard ישראל סוכנות לביטוח כללי (2014) בע"מ  (להלן: “PassportCard”) מתחייבת לשמור על סודיות הנתונים ולהגן על המידע האישי שהנך מוסר באתר זה. על כן, כל מידע שיימסר לנו - יישמר בסודיות מוחלטת, ויעשה בו שימוש אך ורק לצרכים להם הוא נמסר, לרבות שימוש כמפורט להלן:  

 

פרטיות ואבטחה

אין לך כל מחויבות לספק מידע כלשהו לPassportCard. המידע שאנו אוספים מיועד להגשת הצעות ביטוח ו/או הפקת פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל (להלן - "הפוליסות") וטיפול בכל העניינים הנלווים והנובעים מהפקת הפוליסות והקשורים אליהם, לרבות במקרים של צורך לקבל שירותים מכוח הפוליסות, וכן כדי לאפשר לPassportCard להביא לידיעת לקוחותיה מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעתה עשויים להיות בעלי עניין עבורם, למטרות עיבודים סטטיסטיים ולצורך טיפול בתביעות והענקת שירותים בהתאם לפוליסות. הנך מסכים כי המידע יימסר אך ורק לצורך עיבודו ואחסונו לכל צד ג' שPassportCard תמצא לנכון, לרבות העברתו לנותני שירותים בהתאם לתנאי הפוליסות הנמצאים מחוץ לישראל עימם קשורה PassportCard, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. אם אינך מעונין לקבל מידע על מוצרים ושירותים, אשר לדעת PassportCard עשויים לעניין אותך, עליך להודיע לנו על כך ואנו נדאג שלא לשלוח לך מידע כזה.  

 

כרטיסי אשראי

ניתן לרכוש את הפוליסות באמצעות כרטיסי אשראי מסוג: מאסטרכארד, ישראכרט, ויזה, דיינרס ואמריקן אקספרס.

 

 

 

הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניותנו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסר ושפורט במסמך זה. יחד עם זאת, הוראת חוק, צו בית משפט, דרישת רגולטור או כל גורם מוסמך אחר הגוברת על סודיות המידע, תגבר גם בעניין זה וPassportCard תפעל בהתאם להוראות החלות עליה בהקשר זה.

 

אבטחה

PassportCard עושה כל שביכולתה לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לצורך זה PassportCard משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, וכן אימצה כללים מחמירים להגנת הפרטיות המידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך, או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל. PassportCard משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר, ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת. למרות זאת, כידוע, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וPassportCard לא תישא באחריות לנזקים כלשהם שאינם נובעים מרשלנותה המוחלטת של PassportCard.

 

הצפנה

התקשורת בין הדפדפן שלך לבין שרת PassportCard מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה חדישות ומחמירות, ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים להצפנת מידע באתרי אינטרנט. יצירת קשר מאובטח מונעת מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט. בעת גלישתך באתר PassportCard בדף רכישת ביטוח נסיעות ו/או בדף הפעלת כרטיס ה-PassportCard שברשותך, עליך לוודא כי מופיע סמל המנעול כשהוא סגור. סימן זה מעיד כי הנתונים המועברים ממחשבך לשרת החברה מוצפנים. התקשורת עם הלקוח פועלת באופן מוצפן באמצעות פרוטוקולSSL. הפרוטוקול הוא סטנדרט עולמי, ומאפשר הצפנה של המידע בין השרת לדפדפן של המשתמש, כך שאף גורם שמאזין באינטרנט או שהמידע עובר באמצעותו לא יכול לצותת למידע. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים בבסיס הנתונים של המערכת, אלא אך ורק לצורך ביצוע הגביה ותו לא. לפיכך גם פריצה לשרתי המידע לא תחשוף את פרטי הלקוחות. 

 

אבטחת שרת

שרת PassportCard אינו מתחבר ישירות אל האינטרנט, אלא מבודד מרשת האינטרנט באמצעות שכבות הגנה הכוללות בין השאר מערכת נתבים, מסננים ו- Firewall. קיימת השגחה ובקרה מתמדת באמצעות כלי שונים על כל ההתקשרויות בין שרת PassportCard למשתמשי האינטרנט.

  

קניין רוחני והגבלת השימוש

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר לרבות זכויות יוצרים שייכות לPassportCard. השימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות, מעבר לזכות השימוש באתר כפי שזו הוגדרה על ידי PassportCard. סימני המסחר באתר (למעט סימנים של ספקי שירותים ומפרסמים באתר) הנם קניינה הבלעדי של PassportCard ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה של PassportCard בכתב ומראש. על המשתמש נאסר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה. 

קישורים לאתרים אחרים  - האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי PassportCard אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לPassportCard שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין PassportCard נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. כמו כן יצויין ויודגש כי PassportCard איננה אחראית על תוכנות או כל אמצעי אחר הקיים באתרים אלה ועל כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לציוד (תוכנה או חומרה) שברשותך בעת הגלישה לאתרים אלו. האמור לעיל תקף גם לשימוש בתוכנת ה Skype לשם יצירת קשר.

 

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין.

 

הגבלת אחריות

תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת אף על פי שPassportCard עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים באתר. PassportCard לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, הוצאה ו/או הפסד העלולים להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא; בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש. האתר מוצע למשתמש כמות שהוא (”As Is”), בלא כל התחייבות, אחריות או מיצג כלשהו מצד PassportCard בדבר מידת ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של כל הכלול בו. ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, וPassportCard לא תישא בשום אחריות בגין נזק, ישיר או עקיף, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, לשינוי בזמני תגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

 סיסמאות

תשומת לבך מופנית לכך שהנך אחראי על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת מידע בסודיות מוחלטת, ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת מידע שניתנו לך. לאור זאת עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת מידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם.

האתר מוצע למשתמש כמות שהוא (”As Is”), בלא כל התחייבות, אחריות או מיצג כלשהו מצד™PassportCard בדבר מידת ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של כל הכלול בו.
ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, ו-™PassportCard לא תישא בשום אחריות בגין נזק, ישיר או עקיף, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, לשינוי בזמני תגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

 

הורדת תוכנה

האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות, וPassportCard אינה אחראית לנזק כלשהו העלול להיגרם עקב הורדת תוכנה ו/או כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מאתר.

 

מאגרי מידע

בנוסף, ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי מידע של PassportCard ואני מסכים/ה לכך.

 

קשר לצורך קבלת שירות

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר יש לפנות למשרדי PassportCard, רח' הצורן 8א'  אזור התעשייה דרום נתניה, ישראל. מיקוד: 42504, ת.ד. 8767 או לטלפון מס' 972-9-8920920+. 

הגבלת הגישה -  PassportCard שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

 

שינוי בתנאים ובהתניות

מדיניותה המוצהרת של PassportCard הינה לתפעל את האתר, לעדכנו ולשפרו באופן רציף ככל שניתן; עם זאת, PassportCard שומרת על זכותה להכניס שינויים ושיפורים באתר, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר בכל עת, ואף להפסיק ולהתחיל את פעילותו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, אנא הקפידו לעקוב אחר שינויים. 

 

שיפוט

על הסכם זה חל הדין הישראלי ויחולו חוקי מדינת ישראל. בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר, או הקשורה בו, תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט בתל-אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי. במידה וייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה, שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.  

 

 

אזהרה משפטית - תכנים רפואיים

המידע שאותו מכיל אתר זה אינו מיועד לשמש כתחליף לייעוץ רפואי מקצועי, ואין לראותו כמיועד לכך. עליך לבקש תמיד את עצתו של הרופא שלך, או איש רפואה מוסמך אחר לפני התחלת טיפול כלשהו, או בכל שאלה רפואית שהיא, במקרים שבהם האתר מכוון לאבחנה או לטיפול רפואי.
המידע מוצג באתר מתוך כוונה בלעדית להציג מידע רפואי כללי לתועלת הציבור. אין הכוונה שהוא ייחשב כמי שמספק או מפעיל טיפול רפואי, שירותי אשפוז, או שירות רפואי אחר מכל סוג שהוא, ואכן אין לראות בו ספק של שירותים כאלה. המידע המופיע באתר אודות טיפולים ו\או תרופות ו\או שירותים רפואיים כלשהם, הוא כללי בטבעו ומיועד לשימוש כמכשיר חינוכי.
אין הוא מכסה את כל השימושים האפשריים, הפעולות האפשריות, תוצאות הלוואי האפשריות, ההשפעות הבין תרופתיות האפשריות, והאזהרות האפשריות השייכות לתרופות ו/או שירותים רפואיים אלה. גם אין המידע מיועד לשמש כעצה רפואית לבעיה מסוימת, או לשם הערכה בנוגע לסיכונים ולתועלת שבלקיחת תרופה מסוימת ו/או טיפול מסויים.


 

דיוידשילד סוכנות לביטוח חיים (2000) בע"מ ח.פ. 512900432 

PassportCard ישראל סוכנות לביטוח כללי (2014) בע"מ ח.פ. 514831742

 

לתשומת לבך:
אם האתר האמור מעלה או האמור באתר האינטרנט או בהצהרת הפרטיות, אינו לשביעות רצונך והסכמתך המלאה, אנו ממליצים להפסיק את השימוש באתר לאלתר ולשתף אותנו בחששותיך.

נגישות