image

מדינות ירוקות ואדומות - לאן אפשר לטוס בקורונה?

מדינות ירוקות ואדומות - לאן אפשר לטוס בקורונה?


מדינות ירוקות ואדומות - לאן אפשר לטוס בקורונה?

ניערתם את האבק מהמזוודה, בדקתם שהדרכון בתוקף ואתם מוכנים לתור מדינות אחרות שיש בהם קצת פחות ישראלים ויותר מרחב. שדה התעופה נפתח לטיסות יוצאות ונכנסות וכל מי שרכש כרטיס טיסה, יש לו בדיקת קורונה שלילית בתוקף ומילא הצהרת נוסע יוצא באתר הבריאות יכול לעלות על מטוס. אבל לאן טסים, ומה הן ההנחיות החדשות?