בקשה לביטול פוליסה

השלכות לביטול פוליסה

ברצוננו להסב את תשומת ליבך להשלכות העלולות לנבוע מביטול הפוליסה.

עם כניסת הביטול לתוקף:

א. תביעות לתשלום תגמולי ביטוח שתוגשנה עם תאריך שירות המאוחר מתאריך הביטול, תידחנה לתשלום ואין זה משנה אם מדובר על תביעות בגין מצב רפואי חדש או מצב רפואי מתמשך שהחל כאשר הביטוח היה בתוקף. הזכאות נקבעת, בראש ובראשונה, לפי תאריך קבלת השירות. (ניתן להגיש תביעות עם תאריך שירות מוקדם לתאריך הביטול המבוקש שתטופלנה לפי תנאי הפוליסה).

ב. בקשות לאישור מראש עבור הליך רפואי שהוגשו או אושרו לפני מועד הביטול, כאשר תאריך קבלת השירות הינו לאחר הביטול, תבוטלנה בהתאם.

ג. כרטיס ה- DavidCard שברשותך (למבוטחים הנושאים כרטיס) יבוטל ולא יהיה ניתן לעשות בו שימוש לאחר תאריך הביטול המבוקש.

ד. ההצטרפות לביטוח כוללת חיתום רפואי ובחינת המצב הרפואי של מועמד לביטוח לפני הצטרפותו לביטוח. במידה ותבקש להצטרף שוב לביטוח לאחר הביטול, הליך החיתום הרפואי יכלול גם שירותים רפואיים שניתנו במהלך תקופת הביטוח. משמעות הדבר היא שייתכן ועניינים רפואיים נוספים יוחרגו (יוצאו) מהכיסוי או שתהיה בגינם תוספת לפרמיה ואף תידחה הבקשה להצטרפות מחדש.

ה. כל זכויותיך על פי הפוליסה מתבטלות עם ביטול הפוליסה. במידה ותוגש בקשה להצטרפות מחדש, תקופת הביטוח עד הביטול לא תיספר בעת ההצטרפות המחודשת ובכלל זה ותק ביטוחי, תקופות המתנה או השתתפויות עצמיות מצטברות.

ו. בקשה מחודשת להצטרפות תוגש רק לתוכניות המשווקות באותה עת.

ז. על פי נהלי החברה, שמורה לך הזכות לחזור בך מבקשת הביטול במשך 14 יום מהיום בו הוגשה הבקשה לראשונה. 

ח. לאחר הביטול יושב החלק היחסי של דמי הביטוח ששולמו מראש לתקופה שלאחר הביטול.

הנחיות לביטול פוליסה

בקשה לביטול פוליסה יכולה להתבצע באמצעות:

א. כניסה לחשבונך האישי באתר השירות העצמי ומילוי טופס מקוון.

ב. שיחת טלפון למוקד השירות: 972-4-3761259+

ג. מילוי טופס “בקשה לביטול פוליסה” (להורדת הטופס) והעברתו באמצעות:

    שליחת דוא”ל לכתובת ServiceRelo@PassportCard.com

    פקס 972-9-8920900+

לתשומת ליבך:

א. עם סיום הגשת הבקשה תשלח הודעה בדבר אישור קבלת בקשה לביטול פוליסה.

ב. טיפול בבקשת הביטול יתבצע תוך 3 ימי עבודה לכל המאוחר.

ג. בסיום הטיפול בבקשה, ישלח מכתב אישור בדבר ביטול הפוליסה לכתובת הדוא”ל המעודכנת במערכת.