ערעור על תוצאות בירור התביעה

במידה והינך מוצא את החלטתנו או חלקה בעניין שלא לשביעות רצונך, זו זכותך להשיג על החלטה זו באמצעות הגשת ערעור לגורמים הבאים:

  1. מנהל צוות תביעות
  2. סמנכ”ל שירות לקוחות

זו זכותך לברר את תביעתך או להשיג על החלטתנו גם בפני גורמים נוספים ובכלל – זה ערכאות שיפוטיות או נציב תלונות הציבור מטעם היחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

כיצד מגישים את הבקשה?

שליחת מכתב הכולל את מספר הפוליסה ותאריכי הנסיעה וצירוף מסמכים רלוונטיים, באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: pcsr@passportcard.co.il

אם גם לאחר הגשת הערעור, עדיין לא תקבל מענה לשביעות רצונך, באפשרותך לפנות לממונה על פניות הציבור בחברה – עו”ד ליאורה הירשהורן, בכתובת המייל: Ombutzman@passportcard.com

זו זכותך לברר את תביעתך או להשיג על החלטתנו גם בפני גורמים נוספים ובכלל – זה ערכאות שיפוטיות או נציב תלונות הציבור מטעם היחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

אם הנך מעל גיל 67 וברצונך להגיש את תביעתך טלפונית, ניתן לפנות למוקד השירות שלנו.​

בהתאם לתיקון מס’ 11 לחוק חוזה הביטוח התשמ”א-1981 שנכנס לתוקפו ביום 25 לנובמבר 2020, וחל על פוליסות שנרכשו החל ממועד זה, תקופת ההתיישנות להגשת תביעת ביטוח הינה חמש (5 שנים מיום קרות מקרה הביטוח), ובמקרה של קטינים מתחת לגיל 18, חמש (5 שנים מיום הגיעם לגיל 18). תקופת ההתיישנות לתביעות ביטוח בגין פוליסות שנרכשו לפני תאריך 25 לנובמבר 2020, הינה 36 חודשים מיום קרות מקרה הביטוח. לתשומת ליבך: הגשת תביעה אינה עוצרת את תקופת ההתיישנות. אם נדרש מידע נוסף או מסמכים נוספים לבירור התביעה או טיפול בתביעה, עליהם להיות מוגשים מוקדם ככל שניתן ולפני חלוף תקופת ההתיישנות המפורטת לעיל. אי הגשת מידע נוסף הנדרש לבירור התביעה במסגרת תקופת ההתיישנות עלול לגרום לדחיית התביעה עקב התיישנותה. יודגש ויצוין כי הגשה של תביעה לבית משפט כתוצאה ממקרה הביטוח עוצרת את מרוץ ההתיישנות ובמקרה זה יחולו כללי ההתיישנות הנהוגים בדין הישראלי.