תנאי שימוש

האמור להלן רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לכל המגדרים.

 • הגדרות

– “PC”- חברת פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי (2014) בע”מ

“DS”- חברת  דיוידשילד גלובל סוכנות לביטוח חיים (2000) בע”מ

“הקבוצה”- חברת PC וחברת DS וכל חברה אחרת המוחזקת באופן ישיר או עקיף על ידי דיוידשילד אחזקות 2018 בע”מ.

“האתר”- אתר האינטרנט של הקבוצה ו/או כל אתר אחר המתופעל על ידי הקבוצה ו/או עבורה.

 • כללי
 • השימוש באתר אינטרנט זה  של חברת פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי (2014) בע”מ ו/או חברת  דיוידשילד גלובל סוכנות לביטוח חיים (2000) בע”מ ו/או של חברת האם ו/או חברות בנות ו/או אחיות ו/או קשורות (להלן כולן יחד: “החברה”), לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה  )להלן: “השימוש באתר”), כפוף תנאים המפורטים להלן ועצם השימוש באתר על ידך מהווה הסכמה מצידך לקבלתם והתחייבות לנהוג לפיהם. לפיכך, במידה ואינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות.
 • אנא הקפד לעניין בתנאי השימוש, השימוש באתר מהווה את הסכמך לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 • הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש.
 • כל התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות האתר שמספקת החברה נרשמות ומתועדות.
 • הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את  השירותים שהיא מציעה, כולם או חלקם,  לרבות הגבלת גישה לאזור האישי , בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון  בזמן רכישת המוצרים ו/או השירותים או לאחריהם, או אם יש  לקבוצה  את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.
 • מוצרי הביטוח אינם זמינים לכל אדם ובכל מדינה, והינם כפופים לתנאים, מגבלות רגולטוריות וביטוחיות  ודרישות שונות.
 • מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה.  אין ביכולתה של הקבוצה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.
 • מובהר, כי השירותים הדיגיטליים אינם מוצעים לך אם הינך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.
 • הוראות פרטניות ביחס לפוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל PC
 • זכאות לרכישת ביטוח נסיעות לחו”ל הינה בעיקרה לאזרחי מדינת ישראל מעל גיל 18 בלבד, ולרכישה בעוד המועמד לביטוח שוהה בישראל בלבד, טרם היציאה לחו”ל. עם קבלת אישור הרכישה שאנו נשלח לך, הינך זכאי להטבות ולכיסויים המפורטים בפוליסת הביטוח שרכשת החל  מיום כניסתה לתקוף ועד ליום האחרון הנקוב בדף פרטי הביטוח. חו”ל  לעניין זה – כל מדינה מחוץ לישראל.
 • מוצרי הביטוח נסיעות לחו”ל  הניתנים לרכישה באמצעות אתר אינטרנט זה או באמצעות מוקד המכירות הטלפוני של PC או באמצעות סוכן ביטוח ו/או בכל ערוץ אחר שיוצע על ידי PC, אינם זמינים לכל אדם ובכל מדינה, והינם כפופים לתנאים, מגבלות ודרישות שונות.
 • מובהר כי רכישה והפקת פוליסה של PC בעודך שוהה בחו”ל אינה תקפה ומהווה הפרה של תנאי השימוש, כמו גם ביטול הפוליסה מתחילתה, על כל המשמעויות הנובעות מכך.
 • יובהר כיו הוראות שבסעיפים : 9-11  אינם חלים ברכישת פוליסת DS.
 • התחייבויותיך  כתנאי לשימוש באתר, הינך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
 1. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור – כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא להשתמש בהם ו/או בתכנים המופיעים בהם למטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי שימוש אלו, ו/או על פי כל דין.
 2. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש באתר.
 3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש הקבוצה לצורך אספקת השירותים.
 4. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר בשרתים באמצעותם מופעלים השירותים.
 5. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ”ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
 6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.
 7. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של PC או DC וכל חברה אחרת בקבוצה
 8. שימוש בכל רובוט, “תולעת” (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר.
 9. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.
 10. להעלות ו/או לשלוח באמצעות האתר כל חומר ו/או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי.
 11. ככל שהינך  נדרש לשלוח לחברה תוכן, בין אם דרך האתר  נא עשה זאת בזהירות יתרה. עלייך להימנע מגילוי בלתי רצוי וללא הסכמה של נתוניך ו/או נתוניהם האישיים של צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה הקבוצה או מי מחברותיה רשאית  להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידיך לשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 12. במידה ותחליט להירשם לאתר שם המשתמש והסיסמה שייבחרו על ידך יהיו לצורך שימושך האישי בלבד ואינך רשאי להעבירם לאף גורם אחר ללא הרשאתה המפורשת של החברה. כמו כן, הינך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה, לרבות אי שמירתם על גבי המחשב האישי שלך, וכן מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בהם על ידי גורם בלתי מורשה.
 13. מובהר, כי החברה אינה יכולה לפקח על כל מידע ו/או הודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם כתוצאה ו/או בקשר לכך.
 14. הינך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, מנהליה, נושאי משרה בה, בעלי מניות, עובדיה, סוכניה, והבאים מכוחה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד, הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר בניגוד לתנאי השימוש.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר של החברה, לרבות זכויות יוצרים שייכות לחברה באופן בלעדי. השימוש באתר של החברה  מחייבת אותך  לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה לך כל זכות, מעבר לזכות השימוש באתר, כמוגדר על ידי החברה ובהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.
 • סימני המסחר של הקבוצה  (למעט סימנים של צדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים שלנו) הנם קניינה הבלעדי של החברות בקבוצה ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה של החברות בקבוצה  בכתב ומראש. עליך להימנע מלהכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר של החברה .
 • כניסה לאזור האישי
 • כניסה לאזור האישי באמצעות האתר יותנו באימות דו שלבי, ולהזנת פרטים נוספים כגון תעודת זהות, כתובת אימייל, מספר פוליסה (או כל פרט מזהה אחר, בהתאם לשיקול דעתה של הקבוצה). אמצעי זיהוי אלו יאפשרו זיהוי מחמיר ושימוש בטוח יותר בשירותים של החברה.
 • בעת כניסה ושימוש באתר, הינך מאשר ל- חברות הקבוצה  לשמור מידע אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של  החברות בקבוצה . מדיניות הפרטיות של החברות בקבוצה זמינה לעיונך בכל עת על ידי לחיצה על קישור “מדיניות הפרטיות” באתר האינטרנט של הקבוצה.
 • הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך בעת רכישת המוצר ו/או השירות וכן בכל בקשת שירות הקשורה עם השירותים והמוצרים אותם מספקות החברות בקבוצה. כמו כן הנך מתחייב לעדכן את המידע, ככל ונדרש במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו. 
 • קישורים לאתרים/יישומי אינטרנט  חיצוניים  ופרסום מסרים
 • האתר עשויות להכיל קישורים (Hyperlinks)  .לאתרי/ יישומי אינטרנט המופעלים בידי צדדים שלישיים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לפרש  את הקישורים החיצוניים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. אין ל- חברות הקבוצה  שליטה באתרי/יישומי אינטרנט אלה, והן אינן נושאות באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה  משום אישור של חברות הקבוצה  לתכנים המופיעים בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו בין חברות הקבוצה למפעילי האתרים האמורים. כמו כן, הקבוצה  איננה אחראית על תוכנות או כל אמצעי אחר הקיים באתרים אלה ועל כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לציוד (תוכנה או חומרה) שברשותך בעת הגלישה לאתרים אלו. האמור לעיל תקף גם לשימוש בתוכנת ה Skype לשם יצירת קשר.
 • האתר  עשוי לאפשר פרסום מסרים על ידי משתמשים שונים. מסרים אלה הינם באחריותם הבלעדית של שולחיהם והקבוצה  לא תישא בכל אחריות בגינם.
 • הפרסום שיופיע באתר  מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ וייתכן ואינו מתחשב בנתונים המיוחדים שלך, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.
 • ככל שהשירותים ו/או המוצרים המוצעים מסופקים לך על-ידי צד שלישי כלשהו, הצד השלישי יהיה האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על-ידיו.
 • במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך ל- אחת מחברות הקבוצה באמצעות שירות הלקוחות של PC  או DS בטלפון או על ידי הצא’ט.
 • אחריות וסיכונים
 • מובהר, כי מערכותיהן של חברות הקבוצה מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד’), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי הקבוצה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. הקבוצה  משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד’.
 • מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי חברות הקבוצה בהתאם להנחיות הלקוח  ו/או מי מטעמו ובאישור של הלקוח ו/או הנחיותיו של מי שנחזה ללקוח, בכפוף להוראות תנאי השימוש. על מנת להקטין חשיפה לשימוש לרעה  ו/או התחזות,  עליך להודיע באופן מידי וללא כל דיחוי , על כל חשש להתחזות ו/או שימוש לרעה ו/או כניסה לאזור האישי בשמך ו/או של אבדן או גניבה של מכשירך או בכל מקרה בו קיים חשש לשימוש לרעה במכשיר לכניסה לאתר.
 • מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו, חברות הקבוצה  תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת הקבוצה והקבוצה עשתה מאמץ סביר למנועם:
  •  שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בקבוצה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע, וזאת אף על אף שאנו עושים כל שביכולתנו לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים בהן.
  •  תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.
  • חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש באתר) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע באזור האישי של  PC/ DS באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.
  • מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון “פריצתו” עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.
 • הינך מצהיר כי הינך כשיר משפטית למתן התחייבויותיך על פי תנאי השימוש הללו, לרבות שימושך באתר, למעט אם נאמר אחרת בהסכם ההתקשרות בינך לבין אחת מחברות הקבוצה הינך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינך מבצע בשירותי האתר.
 • סעדים
 • הקבוצה  תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להגביל את גישתך לאתר (לרבות וללא הגבלה) ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
 • קיומו של חשש להפרת הוראות תנאי השימוש.
 • אי יכולת לאמת ו/או לתקף את המידע שנמסר על ידך.
 • ככל שעולה חשש סביר ו/או ישנה ידיעה כי השימוש אשר מבוצע על ידך בשירותים ו/או המוצרים המסופקים על ידי חברות הקבוצה  מהווים סיכון כספי ו/או הונאה .
 • אם מנפיק הכרטיס שלך, סבור, כי השימוש שלך בשירותים מהווה ניצול לרעה של אמצעי התשלום.
 • סירוב ו/או הגבלת שימוש באתר  על ידי חברות הקבוצה
 • הקבוצה  שומרת על זכותה לסרב  ו/או להגביל גישה לאתר, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. כלל ותופסק ו/או תוגבל גישה כאמור, תשלח אליך הודעה, למעט במקרים חריגים בהם ההפסקה נובעת מהצורך להגן עליך ו/או על חברות הקבוצה כתוצאה משימוש חריג, לרבות הונאה ו/או התחזות ,  בו יופסקו השירותים על ידי מי מהקבוצה לאלתר.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבוצה   שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את הרשאתך לשימוש באתר לרבות עקב חשש לשימוש לרעה בשירותים על-ידיך או על-ידי צד שלישי.
 • סמכות שיפוט
 • על מסמך זה חל הדין הישראלי ויחולו חוקי מדינת ישראל.
 •  סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד .