מדיניות הפרטיות

הודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לכל המגדרים.

נא קרא את ההצהרה שלהלן בקפידה שכן ייתכן והיא תשפיע על זכויותיך. מדיניות זו הינה מדיניות פרטיות של החברות המפורטות להלן ,  המהוות חלק מקבוצת פספורטכארד הכוללת את פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי (2014) בע”מ, דיויד שילד- סוכנות לביטוח חיים (2000) בע”מ, (להלן יחדיו : “פספורטכארד“).

פספורטכארד  רואה בחשיבות והגנה על ערך הפרטיות, כערך עליון.

מדיניות הפרטיות להלן מתווה בקווים כללים את סוגי המידע שאנו אוספים,  המטרות שלשמן אנחנו נאסוף אותו , השימוש שאנחנו עושים במידע, האמצעים שינקטו על ידנו בכדי להגן על המידע, צדדים שלישיים עימם ישותף המידע וזכויותיך ביחס למידע.

מדיניות זו חלה על מידע מזהה המיוחס ליחידים, לרבות מידע שניתן לזיהוי באמצעים סבירים.

סוגי המידע שייאסף ויעובד אודותייך, יהיה בהתאם לקשר שלך איתנו, בין אם הינך מבוטח, בעל פוליסה (שאינו המבוטח), מעסיק, סוכן ו/או צד שלישי.

אינך מחויב להעביר לנו את הנתונים שאנחנו מבקשים, אולם ככל שלא תעשה כן לא נוכל לספק לך את השירותים. אנחנו לא נעשה שימוש בנתוניך האישיים, ולא נחשוף אותם, לצורך מימוש מטרות שאינן מוזכרות במדיניות זו, אלא אם הדבר מחויב על פי דין.  ככל וקיימות הודעות פרטיות שונות ונהלים פרטניים החלים  על חלק מהמוצרים ו/או השירותים שלנו, הם יפורסמו בדף האינטרנט הייעודי של כל מוצר ו/או שירות.

ככל והינך מחזיק בפוליסת ביטוח בה מבוטחים יחידים נוספים תחת הפוליסה (כגון בן/בת זוג, ילדים וכו’),  נא שתף את שאר המבוטחים בפוליסה במדיניות פרטיות זו .

 • מסירת מידע אישי על אחרים ועיבוד נתונים אישיים של ילדים מתחת לגיל 18

הסכמתך למדיניות פרטיות זו כפופה להיותך מעל גיל 18 .

אם הינך מוסר לנו מידע על אדם אחר כדוגמת בני זוג, עובדים או כל אדם בגיר אחר, או מידע על לקוחות הנמסר על ידי סוכן –   מסירת המידע כפופה לקבלת הסכמתם, מראש על מסירת המידע ועל השימושים במידע אודותיהם בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות זו, לרבות הסכמתו לקבלת פרסומות, ככל שנדרשת על פי דין וככל שניתנה על ידך בשמו.

ככל ונמסר על ידך  מידע הנוגע לילדיך ו/או התלויים בך אשר גילם מתחת לגיל 18, מסירת המידע מהווה את הסכמתך כי  נעבד את נתוני ילדיך ו/או אלו התלויים בך בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 • איזה מידע אנחנו אוספים?

אנו אוספים מידע על מנת להתקשר עימך במתן השירותים ו/או המוצרים שאנו מציעים ובמהלך מתן השירות. כל מידע שיתבקש על ידנו יהיה  הולם, רלוונטי ומוגבל למטרות הנדרשות  . מידע זה יכול לכלול, בהתאם לסוג השירות ו/או המוצר, ובכפוף לכל דין, את סוגי המידע המנויים להלן:

 • שם מלא, מספר זיהוי (ת.ז, דרכון), תאריך לידה, מגדר, פרטי התקשרות (טלפון , איימיל), כתובת מגורים, תאריך  לידה;
 • מגדר;
 • בני/בנות זוג, תלויים, בני משפחה;
 • אזרחות;
 • מקום עבודה ;
 • מידע רפואי, הרגלים (כגון עישון / שתייה אלכוהול) תוצאות בדיקות רפואיות , היסטוריה רפואית משפחתית, היסטוריית תביעות רפואיות ;
 • מידע הקשור עם הגשת תביעה על ידך בקשר עם אירוע ביטוחי במסגרת הביטוח;
 • מידע על נסיעות לחו”ל ו/או שהייה כתושב בחו”ל;
 • העדפות שפה;
 • מידע על מיקום, לרבות IP addresses ;
 • מידע פיננסי כגון : מספר חשבון בנק,  כרטיס אשראי ותוקף כרטיס;
 • הקלטות טלפוניות ו/או כתובות  צא’ט ומיילים איתנו ומידע המופק מהן (הנשמרות הן מטעמי רגולציה והן לצורך שיפור השירות) ;
 • מידע הקשור למוצרים ו/או השירותים המסופקים על ידנו לך ;

מידע הקשור לעסקת רכישה שבוצעה בכרטיס ששימש לתשלום תביעת ביטוח או משיכת מזומן;

 • מידע על פעילותך בשירותים הדיגיטליים שלנו,  ו/או באתרים אחרים הקשורים אלינו ו/או בשיתוף פעולה עימנו ו/או שמוצג בהם קישור לאתרי פספורטכארד ו/או פרסומת של פספורטכארד;
 • מידע הנדרש על פי הוראות הדין לעניין הלבנת הון;
 • העדפות רכישה ומידע נוסף המאפשר לנו לשפר את חוית השירות ולבצע התאמה של סוגי המוצרים והשירותים המוצעים לכם;
 • מידע הקשור עם שימוש בשירותים המקוונים המוצעים על ידי פספורטכארד, לרבות אתרי האינטרנט ואפליקציות;
 • אופן קבלת המידע ומטרות השימוש במידע

אנחנו אוספים מידע, בין היתר מהמקורות המפורטים להלן :

 1.  מידע המועבר ישירות,  על ידך כאשר הינך מבקש לרכוש מוצר ו/או שירות המוצע על ידנו;
 2. מידע שנמסר על ידי מי מטעמכם (כדוגמת סוכן, בעל הפוליסה שאינו מבוטח, בן משפחה), מעסיק וכן צדדים שלישיים לצורכי התקשרות ו/או מתן השירות ;
 3. בפניה אלינו דרך השירותים הדיגיטליים (אתר האינטרנט ואפליקציות), או למוקד שירות הלקוחות  (במסגרת זו שיחות הטלפון ו/או הפעולות בשירותים הדיגיטליים עשויים להיות מוקלטות);
 4. כאשר אתם מתעניינים לקבל שירות או מוצר מאיתנו, באמצעות לחיצה על פרסומות המקוונות שלנו;
 5. מידע המועבר אלינו (לרבות נתונים על עסקאות המבוצעות בכרטיס) ממנפיק כרטיס החיוב , בתי עסק, סולקים וגורמים תפעוליים שונים (כגון שב”א ומס”ב), מספקי שירותים, ומצדדים שלישיים אחרים;
 6. מידע ממקורות הזמינים לציבור כגון מרשתות חברתיות ופלטפורמות ציבוריות אחרות ברשת האינטרנט  ככל  אם הם מותרים לשימוש, כדוגמא יצירת קשר עימנו דרך פייסבוק או אינסטגרם;
 7. מידע אשר ניתן לנו הרשאת גישה ושימוש על ידכם במסגרת שימוש בשירותי היישומון במסגרת תהליך הרישום ליישומון, ככל וניתן .

אנו ממליצים לך להיות זהיר בעת העלאת תוכן הקשור למידע אישי דרך השירותים הדיגיטליים ו/או באמצעות דוא”ל לשמירת פרטיותך. נא הימנע גם מכל חשיפה בלתי רצונית של הנתונים האישיים שלך או חשיפה של נתונים אישיים של אחרים ללא הסכמתם.

המידע שייאסף על ידנו נועד בעיקרו על מנת לספק לך את השירותים ו/או המוצרים המבוקשים על ידך  עמידה בהוראות הדין ונועד  בין היתר  למטרות השימוש המפורטות להלן :

 1. מתן והשירותים ו/או רכישת המוצרים אותם ביקשתם לקבל מפספוטכארד, לרבות בחינת התקשרות עימכם (לדוגמא: התקשרות בהסכם ביטוח בסוכנויות הביטוח והפקת פוליסות ביטוח ומתן כיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה שרכשת לרבות משלוח הצעת מחיר, החלטות על מתן כיסוי ביטוחי, חיתום וכו’) ;
 2. שליחת הודעות ומידע שאנחנו מחויבים לשלוח לך על פי דין,  לרבות מידע שימושי אחר (עדכונים וחדשות)  ומידע ביחס למוצרים ו/או השירותים שאנו מספקים במסגרתם;
 3. מתן שירותים הקשורים עם המוצרים ו/או השירותים (כדוגמא טיפול  בבקשות שירות שיוגשו על ידך, טיפול בתביעות וזכאותך לתשלום, הטענת כרטיס ); 
 4. זיהוי ואימות בעת כניסה לשירותים הדיגיטליים;  
 5. עמידה בהוראות הדין, לרבות חוק חוזה ביטוח, חוק הפיקוח על שירותים פיננסים מוסדרים,  חוקי איסור הלבנת הון ומניעת טרור;
 6. דיווחים לרשויות רגולטוריות ככל שאנחנו חבים בחובת דיווח על פי דין;
 7. מניעת הונאות  ושימושים לא נאותים אחרים בשירותים שלנו;
 8. הענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, ומענה לבקשות מרשויות רגולטוריות (לרבות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, רשות המיסים, רשות הגנת הפרטיות ורשות הלבנת הון)  ככל שאנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן ובכפוף לדין;
 9. הגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות שלנו ושל אחרים (לרבות מניעת הונאה,  שימוש לא חוקי, הפרת תנאי השימוש, אבטחת מידע,  ושימוש במידע זה במהלך הטיפול בהצעות לקבלת כיסוי ביטוחי ובתביעות) ;
 10. עמידה  בהתחייבויות משפטיות (למשל, נציב תלונות הציבור, מחויבויות מס, חשבונאות וניהול) ;
 11.  טיפול בסכסוכים משפטיים, תביעות ובהליכים משפטיים;
 12. טיפול בתביעות חוב ותשלומים ;
 13. למידה, מחקר ומדידה של תפקוד השירותים והמערכות שלנו לצורך שיפור השירותים ותהליכי העבודה, לרבות מחקרי שוק וסקרי וניתוח חווית משתמש;
 14. למידה ומחקר של התנהגות לקוחותינו;
 15. פרסום ושיווק לרבות לצורכי דיוור ישיר ביחס למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותך, באתר האינטרנט ו/או ביישומון   לרבות  הצעות, שירותים, מבצעים, והמלצות מותאמות אישית פרסום ממוקד)  של מוצרי ושירותי פספורטכארד, חברות מסונפות וצדדים שלישיים עמם אנחנו משתפים פעולה, לפי העניין, וזו באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, פרסומות מקוונות, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאכם וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים  ו/או מכל פעילות אחרת המתנהלת באמצעות פספורטכארד.  
 16. שיפור הפעילות השיווקיות שלנו;
 17. טיוב המידע האישי שנמצא אצלנו;
 18. טיפול בבקשות מוגשות אלינו הנוגעות לזכויותיך  כנשוא מידע;
 19. בקשות מידע במסגרת סקרים, לרבות סקרי שביעות רצון ושיפור השירות וכן כל שימושים אחרים המותרים על פי דין. ההשתתפות בסקרים הינה על פי הסכמתך;
 20. ייעול השירותים הדיגיטליים שלנו – אנחנו משתמשים בעוגיות על מנת ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות, כאשר אתה חוזר ומשתמש בשירותים הדיגיטאליים של החברה, והתאמת התוכן המוצג באתר פספורטכארד למשתמש .  בשימוש באתר האינטרנט ו/או אפליקציה, השרתים שלנו מתעדים פרטים הקשורים בשימוש בפלטפורמות אלו, כגון: מיקום השימוש, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה, מיקום GPS, מספר פרוטוקול האינטרנט של מכשירך (IP Address) ופרטים על פעילותך (כגון זמני הכניסה והיציאה, זמן השימוש, היסטוריית גלישה בעמודים הקשורים לשירותים הדיגיטליים וכיו”ב). למידע נוסף ראה פירוט בדבר השימוש בעוגיות;
 21. שימוש באפיון פרופיל וקבלת החלטות מבוססות אלגוריתם או בינה מלאכותית למטרות המפורטות להלן. יובהר לענין זה למרות שחלק מהחלטותינו מתקבלות באופן אוטומטי, ייתכן ונבחר לעקוף מנגנונים אוטומטיים אלו בצורה ידנית.
 22. אבטחה ומניעת הונאה.
 23. יישוב תביעות.
 24. הרשאות לאישור אשר ייתכן שיידרשו ביישומונים (אפליקציות), בכפוף לאישורך, לרבות :
  1. מידע על מיקום

יכול להיות, כי בחלק מהאפליקציות  בעת הרישום תתבקש לאשר את הסכמתך למתן גישה לשירותי המיקום GPS של המכשיר הסלולארי שברשותך. אנו זקוקים לפרטי המיקום שלך בכדי לספק לך את השירותים הבאים כמפורט להלן:

 • חישוב אוטומטי של הסכום שיוטען לכרטיס פספורטכארד בהתאם לעלויות המקובלות של סוג השירות הרפואי המבוקש על ידך  ביעד בו אתה נמצא.
  • הפעלת שירות Google Maps המוטמע ביישומון,  לאיתור רופאים, מרפאות, בתי מרקחת וכו’ הקרובים למקום בו אתה נמצא. השירות מאפשר להציג בפניך את תוצאות החיפוש וכן את המרחק בינך לבין בית העסק הקרוב ביותר, עפ”י האזור והתחום הנבחר. השימוש בשירות  Google Maps הינו בכפוף למדיניות הפרטיות של Google בקישור הבא:  https://policies.google.com/privacy
  • טביעת אצבע/זיהוי פנים – הרשאה זו מתבקשת לצורך זיהוי ואימות בין היתר, לצורכי אבטחת המידע באפליקציה. האפליקציה לא מקבלת את המידע הנ”ל, אלא מקבלת חיווי מהמכשיר לגבי אימות זהותך.
 • איסוף  מידע הנוגע לתשלום תביעות

נתוני השימוש הנוגעים עם תשלום תביעות,   בכרטיס  פספורטכארד (לרבות הטענות, סליקות, פירוט בתי העסק, סכומים ששולמו או נמשכו ממכשירי בנק אוטומטיים, וכל שימוש או ניסיון בכרטיס , נאספים ונשמרים במאגר המידע של ספק הכרטיסים ופספורטכארד.

 • העברת מידע  במקרים של  ארגון מחדש, מיזוג, מכירה, מיזם משותף, הקצאה, העברה או רשות אחרת של כל או חלק מהעסקים, הנכסים או המניות שלנו (כולל כל חדלות פירעון או הליכים דומים);
 • שיתוף  מידע עם צדדים שלישים

פספורטכארד יכול  ותשתף את המידע אודותייך  עם צדדים שלישיים בהתאם למטרות השימוש במידע כמפורט במסמך מדיניות זו, בהתאם לשירות הניתן לך ,  ובכפוף להוראת הדין :

 • ספקי שירות אדמיניסטרטיבי ;
 • ספקי שירותי מערכות מידע (לדוגמה ספקי ענן) ;
 • מוקדי שירות חיצוניים ;
 • ספקי תקשורת דיגטאלית;
 • מנהלי סיכונים;
 • חוקרים פרטיים;
 • מתרגמים ;
 • עורכי דין, רופאים, מומחים , רואי חשבון ,  מבקרים ושמאים;
 • גופים פיננסיים כגון: בנקים, חברות אשראי, סולקי כרטיסי אשראי, מנפיקי כרטיסי אשראי, חברות תיווך לסליקת אשראי (Gateway)
 • רשויות החוק לאחר שהציגו בפנינו צו מבית המשפט הרלוונטי לנתוניך האישיים;
 • רשויות רגולטוריות (כגון רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, רשות להגנת הפרטיות ורשות הלבנת הון) ;
 • חוקרי הונאות ;
 • ספקים של שירותים ומוצרים נלווים על מנת לשלוח לך פרסומות וחומרים שיווקיים ,  לרבות אלו המותאמים לך אישית, בכפוף להוראות הדין החל, ובכפוף להעדפותייך.
 • ספקי שירות לרבות ספקים רפואיים (בתי חולים, רופאים וכיו”ב) וסיוע רפואי;
 • חברות ביטוח האחראיות לשלם את תביעותיך (ככל שתוגש תביעת ביטוח) ;
 • סוכני ביטוח ;
 • יועצי ביטוח;
 • סוקרים ויועצי שיווק ;
 • אנשי הקשר במקום עבודתך המתנהלים מולנו ביחס לנושאים אדמיניסטרטיביים הקשורים עם הפוליסה  (רלוונטי ללקוחות עסקיים/קבוצות);
 • חברות אם ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות ל-  פספורטכארד ככל ואלו מספקות שירותים ל- פספורטכארד  ו/או ככל ונתת הסכמה לשיתוף  מידע עם חברות אלו לצורכי שיווק וקבלת הצעות ביחס למוצרים משאר חברות הקבוצה.
 • היכן אנחנו מעבדים את נתוניך האישיים

אנחנו שומרים ומעבדים את נתונייך האישיים בישראל. אם אנחנו מספקים לך את השירותים בשטחי האיחוד האירופי, נפנה את תשומת ליבך להחלטת הנציבות האירופאית משנת 2011 (מכוח סעיף 25(4) לדירקטיבה האירופאית לאבטחת מידע משנת 1995) אשר אישרה כי ישראל מספקת מידת אבטחת מידע מספקת.

 • העברת מידע אל מחוץ לגבולות המדינה

העברת מידע אל מחוץ לגבולות ישראל יהיה בהתאם לדרישות הדין החל על פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי (2014) בע”מ או דיויד שילד- סוכנות לביטוח חיים (2000) בע”מ בהתאמה,   לרבות יישום אמצעי הגנה מתאימים כדי לציית לחוקי הגנת המידע החלים על פספורטכארד.

העברות מידע מחוץ לגבולות המדינה יהיו כפופים לחתימה על על הסכמי עיבוד נתונים להעברות חוצות גבולות של מידע אישי , הסכמי סודיות, וכן השמת אמצעי אבטחת מידע, לפי הצורך,  על מנת להגן על המידע ככל ונדרש.

במקרים בהם אנחנו נדרשים לעמוד בדרישות החוק והתקנות האירופאית בתחום הגנת הפרטיות, בהעברת  מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי שלא פורסם בגינה החלטת נאותות בהתאם לסעיף 45 של ה- GDPR, העברת המידע האישי תהיה בכפוף ליישום אמצעי הגנה הולמים על מנת להבטיח שהעברת הנתונים האישיים שלך מחוץ ל-EEA תקבל רמת הגנה נאותה כפי שהיא מקבלת ב-EEA. (לדוגמה, סעיפים חוזיים סטנדרטיים של האיחוד האירופי)

 • זכויותיך כנשוא מידע

יש לך את  הזכות לעיין במידע המוחזק על ידי פספורטכארד אודותייך.  

אם לאחר שעיינת במידע ו/או זיהית שחלק מפרטיך בחשבונך אינם מעודכנים, שלמים, מדויקים או ברורים , ניתן לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוקו, בכפוף להוראות הדין החל.   שים לב! בחלק מהמקרים אתה אף יכול לתקן את נתוניך האישיים באזור האישי בשירותים הדיגיטליים.

ככל וקיימת לך זכות על פי הדין החל, והינך מעוניין שנמחק את נתוניך האישיים שסיפקת לנו, אם אינו דרוש לנו עוד לצורך אספקת השירותים, להגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, לציות לדרישה על-פי דין לשמירת המידע, או לצורך התגוננות מפני תביעות,תוכל ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות להגשת בקשת מחיקה.

טיפול בבקשה יהיה כפוף  לנהלי השירות של פספורטכארד ותקנות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ”א-1981.

אופן פניה למוקדי שירות הלקוחות של פספורטכארד מפורטים במדיניות  פרטיות זו.

 • נספח EEA להודעת הפרטיות: זכויותיך כנושא מידע הממוקם באיחוד האירופי, המידע האישי שאנו אוספים, מטרות איסוף המידע וכיצד נאסף המידע – דיויד שילד- סוכנות לביטוח חיים (2000) בע”מ
 • מדיניות הפרטיות של  פספורטכארד מסבירה את הסיבות בגינן פספורטכארד אוספת ומעבדת את המידע האישי (כהגדרתו בהודעת הפרטיות הגלובאלית) אודותיך. פספורטכארד אוספת ומעבדת מידע אישי ,  רק כאשר יש לנו בסיס משפטי לעיבודו .  אנחנו מעבדים נתונים אישיים תחת עילות עיבוד הנתונים הבאות: (1) כאשר עיבוד נתוניך האישיים הכרחי בשבילנו לצורך עמידה בהתחייבותנו החוזיות כלפיך כמו גם לצורך ביצוע פעולות הקשורות עם מתן השירותים, בכפוף להסכמתך, לפני שאנחנו מתקשרים עמך בהסכם (2) העיבוד של קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים כגון הנתונים הנוגעים לבריאות מבוסס על הסכמתך המפורשת; (3) כאשר עיבוד נתוניך האישיים הכרחי לצורך עמידה בדרישות החוק הרלוונטיות אליך (4) כאשר עיבוד נתוניך האישיים הכרחי לצורך אינטרסים לגיטימיים כגון הגנת סייבר ואבטחת מידע, בדיקות מרמה, תחזוקה, תמיכה ושליטה בשירותים, גיבוי הנתונים ותכניות שחזור הנתונים במקרי חירום.
 • זכויותך כנושא מידע הממוקם באיחוד האירופי :
 • יש לך את הזכות לגשת למידע האישי שלך, לקבלת מידע ביחס למקור המידע,  מטרות עיבוד המידע , מידע ביחס לבעל שליטה או מעבד המידע , והצדדים השלישיים אליהם המידע יועבר;
 • כאשר עיבוד המידע נעשה על בסיס הסכמתך, לבטל את הסכמתך לעיבוד המידע בכל עת. לאחר שהודעת לנו על בקשה זו, לא נעבד עוד את הנתונים האישיים שלך, אלא אם הדבר מותר על פי הדין הרלוונטי.
 •  לבקש לעדכן או לתקן את המידע בכל עת  ;
 • לבקש את מחיקת המידע האישי מרשומות החברה,  כאשר זה אינו נדרש עוד למילוי המטרות המפורטות במסמך מדיניות זה,  ובכפוף לעמידה לדרישות הדין.  
 • להגביל את עיבוד המידע בנסיבות מסוימות (כדוגמא , כאשר הוגש על ידך  ערעור על דיון המידע האישי,  לתקופת המאפשרת לנו לאמת את דיוקם);
 • קבלת הנתונים האישים שלך המוחזקים על ידינו בפורמט אלקטרוני ;
 • אתה יכול לבקש להעביר את נתוניך בהתאם לזכותך לניוד נתונים;
 • אתה יכול להתנגד לעיבוד נתוניך האישיים לצרכי שיווק;
 • אתה זכאי להתנגד  להחלטות המבוססות על עיבוד נתונים אוטומטי בלבד, כולל פרופילאות (Profiling)
 • אם יש לך חשש בנוגע לדרך שבה אנחנו מעבדים מידע, ו/או השגה ביחס לזכויותיך אתה מוזמן ליצור קשר איתנו קשר בכל עת. דרכי יצירת קשר עימנו מפורטים במסמך מדיניות זה. אנחנו נבחן את בקשתך בתום לב לצורך פתירת כל סוגיה או בעיה שתהיה לך עמנו. אם לא תישאר שבע רצון יש ביכולתך להפנות את העניין לרשות המפקחת כאמור.
 • אם אתה חושב שהפרנו את זכויותיך תחת חוקי הגנת הפרטיות/אבטחת מידע אתה יכול להגיש תלונה אצל ה הרשות המפקחת הרלוונטית במקום מגוריך או רשות להגנת הפרטיות בישראל.   
 • לכמה זמן אנחנו שומרים את המידע האישי שלך  ?

המידע האישי  שיאסף על ידנו ישמר לפרק הזמן השווה למשך ההתקשרות שלך איתנו (דוגמא פרק זמן השווה למשך הפוליסה שלך איתנו (כולל כל חידוש שלה ) ובכפוף לתקופת השמירה הנדרשת על פי הרגולציות הרלוונטיות ומדיניות תקופת שמירת מידע (retention) של פספורטכארד ולמעט למקרים בהם נדרשת תקופת שמירה ארוכה יותר לדוגמא לצורך עיבוד תביעות שתוגש על ידך, בירור ו/או דרישה של הרשויות המוסמכות  ביחס למידע או הליכים משפטיים. לאחר שתקופת השמירה תסתיים הנתונים יימחקו או ייעשו אנונימיים.

 •  הגבלת אחריות בגין שימוש באתרים של צדדים שלישיים

אתרי האינטרנט שלנו כוללים לינקים לאתרים של צדדים שלישיים. נא שים לב כי אנחנו לא אחראים למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע באתרים אלו. אנחנו לא נהיה אחראיים לנזקים ישירים או עקיפים שנגרמו מהשימוש באותם אתרים.

 • גילוי מידע במקרי חירום לשם הגנה על האינטרסים החיוניים שלך

על מנת להגן על האינטרסים החיוניים, ובכפוף לתנאים המצטברים להלן,  יכול שיועבר מידע אישי לצדדים שלישיים כאשר גילוי המידע במקרה חירום נועד להגן על אינטרסים החיוניים  שלך, לדוגמא במקום  בו בהתחשב בטבעו והיקפו של מצב החירום, כאשר אנחנו לא מצליחים ליצור עמך קשר לאחר מאמצים סבירים מכל סיבה שהיא , יכול ונסתייע בצדדים שלישיים הקרובים אליך או מכירים אותך לאחר שנוודא שאכן הקשר מתקיים, וזאת על מנת לטפל במצב החירום בו הינך נמצא ושחשיפת המידע הכרחית על מנת להגן על האינטרסים החיוניים שלך.

 • העברת מידע בדרכים מאובטחות פחות במקרי חירום

ייתכן ותזדקק לשירותינו במסגרת נסיבות הקשורות במצבך הרפואי כולל מצבי חירום רפואיים, אשפוזים, מגוון רחב של בדיקות רופא ועוד. במהלך אירועים אלו ובמסגרת מתן השירותים שלנו, אתה תצטרך להעביר אלינו את נתוניך האישיים הקשורים באותה הבעיה הרפואית. בעוד שאנחנו מעדיפים להשתמש בערוצי תקשורת מאובטחים שדרכם תוכל להעביר לנו, ואנחנו נוכל לשלוח לך, נתונים אישיים, אנחנו גם מבינים שערוצי תקשורת אלו לא בהכרח יהיו זמינים לך במהלך מקרים רפואיים. לכן, אם אתה מעוניין לשלוח לנו ושאנחנו נשלח לך, נתונים אישיים הקשורים במצבך באמצעות ערוצי תקשורת לא מאובטחים אנחנו נדרוש את הסכמתך המפורשת לעשות שימוש בערוצים אלו. אנחנו לא נשא באחריות לכל כישלון מערכת ו/או פריצה לא מאושרת למערכת אשר קרו במסגרת שימוש בערוצי תקשורת לא מאובטחים, ובהסכמתך לעשות שימוש בערוצים אלו אתה מקבל אחריות מלאה ויחידה לשימוש בערוצים אלו.

 • שימוש ב- WhatsApp

WhatsApp הוא שירות הניתן על ידי WhatsApp Inc, המהווה מפייסבוק Inc.

פספורטכארד משתמש באפליקציה חיצונית זו אך ורק כערוץ שירות, ואינה אחראית בשום אופן לתוכן ולנתונים המשותפים, המועלים ומעובדים באמצעות WhatsApp מחוץ לרשת של פספורטכארד. אנא קרא בעיון את מדיניות הגנת הנתונים של WhatsApp ותנאי השימוש  לפני השימוש ב-WhatsApp. אין לנו אחריות על האופן בו WhatsApp מיישמת את תנאי השימוש, התחייבויותיה, פעילותיה או זמינותה.

השירות שאנו ניתן לך באמצעות WhatsApp ינתנו על סמך התחייבותה כי תוכן ההתכתבויות בין המשתמשים באפליקציה מוצפן מקצה לקצה, אך איננו אחראים לאכוף התחייבות זו , אך כלל ו WhatsApp תשנה את מדיניותה בענין זה נפסיק את השימוש ביישומון .

ככל והינך משתמש בוואטאפ כערוץ תקשורת, הינך מסכים אוטומטית למדיניות זו. כאשר אתה שולח לנו הודעה באמצעות WhatsApp, אתה שולח לנו את מספר הטלפון שלך. אנו משתמשים במספר זה רק לתקשורת בוואטסאפ איתך.

כל מידע שנשלח על ידך דרך WhatsApp  משמש לטיפול בפנייך.

אנחנו ממליצים על השמת אמצעי אבטחה במכשירך על מנת להגביל גישה ליישומון על ידי גורמים לא מאושרים  .

 • אמצעי התשלום שלך

אם רכשת ביטוח מאתנו באמצעות כרטיס אשראי נא שים לב כי אנחנו עומדים בתקן תעשיית חברות כרטיסי האשראי לאבטחת מידע (Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)). לאור זאת, יישמנו אמצעי הגנה טכניים וארגוניים כך שנוכל להגן על הנתונים הקשורים באמצעי התשלום שלך, כגון מספר כרטיס האשראי שלך, ולשמור עליהם סודיים.

אם העברת לנו את פרטי חשבון הבנק שלך לטובת קבלת תשלומי ביטוח בעתיד, אנחנו נשמור על נתונים אלו בסודיות ובכפוף למדיניות אבטחת המידע של החברה.

 • פרסום שיווק לרבות שיווק מותאם אישית

במסגרת התקשרות עימנו, ובכפוף להסכמתך, אם היא נדרשת על פי דין, המידע ישמש גם לצרכי שיווק, משלוח דברי פרסומת , (כהגדרת “דבר פרסומת” בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב- )1982, מאיתנו ו/או מי מטעמנו לרבות בדרך של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

אתה יכול בכל עת לבטל את הצטרפותך לרשימת התפוצה שלנו לפרסומות ו/או לדיוור ישיר על ידי משלוח מייל לכתובת מייל המפורטת בסעיף ‏יז’ או  על ידי לחיצה על אפשרות ההסרה מרשימת התפוצה בהודעות שאנחנו שולחים. לביטול הצטרפותך לרשימת התפוצה שלנו לא תהיה כל השפעה שלישית על זכויותיך החוזיות מולנו. אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך ו/או שלחת בעבר הודעה על הסרה מרשימת התפוצה אין צורך בהודעה נוספת.

לתשומת ליבך, גם בשליחת בקשה הסרה מרשימת תפוצה אנחנו נמשיך לשלוח אליך  הודעות שאנו מחויבים לשלוח על פי דין,  וללא הסכמה (כגון הודעות שרירותיות , דיווחים ומידע ביחס למוצרים שנרכשו על ידך).

 • קישור לאתרים של צדדים שלישיים

האתרים שלנו יכולים  לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים.  אנא שים לב כי לאתרים אלה מדיניות פרטיות מידע משלהם. איננו  אחראים להגנת הפרטיות ו/או למדיניות ולשימוש בתוכנה שמוצעת באתרים חיצוניים אלה. לא נהיה אחראים לנזקים ישירים או עקיפים שנגרמו מהשימוש באתרי צד שלישי. 

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי האופן שבו אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך, בקשות למימוש זכויותך על פי מסמך מדיניות פרטיות זה , תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה, או יצירת קשר טלפוני  באופן הבא:

 1. פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי (2014) בע”מ
טלפון:972-9-8920930+  ; 9912*   (חיוג חינם)
איימיל :pcsr@passportcard.co.il
בקשות הסרה מרשימת תפוצה לפרסומות ו/או לדיוור ישיר:marketingservice@passportcard.co.il
וואטסאפ: 972-50-670-8544+
דואר לכתובתרח’ הצורן 8א’  אזור התעשייה דרום נתניה, ישראל. מיקוד: 42504, ת.ד. 8767
 1. דיוידשילד סוכנות לביטוח חיים (2000) בע”מ
טלפון:+972-9-8920950
איימיל :servicerelo@passportcard.com
בקשות הסרה מרשימת תפוצה לפרסומות ו/או לדיוור ישיר:servicerelo@passportcard.com
וואטסאפ: +972-50-668-7695
דואר לכתובתרח’ הצורן 8א’  אזור התעשייה דרום נתניה, ישראל. מיקוד: 42504, ת.ד. 8767
 1. נציג דיוידשילד סוכנות לביטוח חיים (2000) בע”מ באירופהeurep@davidshield.com
 2. ממונה הגנה על הפרטיות : dpo@davidshield.com
 3. מאגרי מידע

המידע והנתונים אודותיך יישמרו במאגרי המידע של החברות בקבוצת פספורטכארד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 לרבות התקנות וההנחיות שמכוחו. מאגרי המידע של פספורטכאר רשומים בהתאם להוראות הדין וזמינים לעיון בפנקס  מאגרי מידע .

 • הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניות פרטיות זו אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כמפורט  במסמך זה.

 • הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות

ייתכן ונעדכן  את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך ו/או שינויים רגולטוריים. ככל שתעודכן המדיניות  אנחנו נודיע לך באמצעות אתר האינטרנט או האפליקציה על שינוי כאמור, ונבקש את אישורך למדיניות הפרטיות המעודכנת

שימוש  בעוגיות   

פספורכארד משתמשות בטכנולוגיות ניטור מסויימות כגון cookies (קובצי עוגיות (פיקסלים, תגיות , משוואות רשת  (web beacons) וסקריפטים  (להלן יחדיו : “עוגיות”).

טכנולוגיות אלה אוספות ומנתחות נתונים על אופן השימוש באתרים, באפליקציות ובשאר השירותים שלנו על מנת לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באחד השירותים הצגה והנגשת מידע ממוקד בהם או באתרים אחרים,  לספק לך חוויית לקוח טובה יותר, לשפר את השירותים למקסם את ההצעות והפעילויות השיווקיות שלנו לרבות התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש,  התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים, איסוף ואיפיון נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים שלנו, העדפות שימוש, שירותי מדידה, פילוח והתאמת מודעות ולרבות לשם אי-הצגת (exclude) תכנים שאינם רלבנטיים על ידי פספורכארד על גבי פלטפורמות פרסום ובאתרים אחרים  ולספק חווית משתמש מיטבית למבקרים באתרינו ולמשתמשים בשירותינו.

השירותים שלנו יכולים לכלול , בין היתר  שימוש ב- Cookies  צד שלישי כדוגמת Google Analytics., , Google Tag Manager , שירותי השיווק של Google, Smartlook, Facebook Retargeting (Custom Audience), Facebook Pixel , בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן.

בעת הכניסה הראשונה שלך לאתר שלנו, ייתכן שתוצג לך התראת קובצי Cookie (cookie banner)  המציגה את השימוש שלנו בעוגיות . התראה זו תוצג לך כתלות מהמדינה שממנה אתה ניגש לאתר,  ועשויה לכלול אופציה לקבל או לדחות עוגיות מסוימות.

ללא תלות במדינה אליה אתה ניגש לאתר,  יש לך אפשרות לשנות את הגדרות הדפדפן בו הינך משתמש, כך שתתבקש לאשר את השימוש בקבצי עוגיות באופן פרטני בכל כניסה,  או לחילופין לסרב את השימוש בהם באופן גורף. על פי רוב, כלים אלה זמינים תחת “אפשרויות” או “העדפות” בתפריט ה”הגדרות” של הדפדפן. בנוסף הינך יכול להשתמש בכלים אוטומטיים, הנגישים לשימוש חופשי, לביצוע הסרות על פי בחירתך, כגון:

http://www.aboutads.info/choices או- https://youradchoices.com/control

בנוסף, באפשרותך לערוך את העדפותיך בנוגע לכלים ולשירותים של גוגל דרך: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout או- https://adssettings.google.com.

לתשומת ליבך : השבתת קבצי עוגיות עלולה לפגוע במתן השירותים ונתונים אחרים אודות העדפותייך והרגלי הגלישה שלך וייתכן שחלק מהתכונות והשירותים באתרים השונים לא יהיו זמינים עבורך.

פספורכארד יכולה, כמו כן באמצעות העוגיות, בהתאם לשיקול דעתה , לפרס פרסומים ומידע אודותיה באתרים השונים בהם תגלוש. במהלך שימוש באתרים אלו יכול וייאסף מידע אודותייך בהתאם למדיניות אתרי צד ג’ ופספורכארד עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג לך בהתאמה לתחומי העניין שלך במוצרים ובשירותים אשר היינו מציעים, מבלי לזהותך בצורה ספציפית.

לשם הסר ספק פספורכארד אינה אחראית לתפעול אתרי צג שלישי או לתוכן המוצג בהם וגלישה באתרים אלו כפופה למדיניות הפרטיות של אותן חברות צד ג’. 

בנוסף פספורכארד עשויה להשתמש בכלים נוספים האוספים מידע אודותיך לצורך מטרות הכוללות, בין היתר ניטור ומניעת נזקי הונאות ונזקים תפעוליים, זיהוי והפחתת פעולות נוזק, הגנה מפישינג (דיוג) והשתלטות על חשבונות, מניעת שימוש בלתי חוקי באתר זיהוי דפוסי גלישה חשודים, איתור בוטים, אבטחת מידע, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של פספורכארד.  

בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו ולתנאי השירותים המפורטים בה ובכפוף לדין החל במדינה שממנה אתה ניגש לאתר, הינך מסכים לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.