image

אבטחת מידע

אבטחת מידע


אבטחת מידע

פספורטכארד רואה באבטחת המידע נושא בעל חשיבות מרכזית. אנו משקיעים משאבים רבים, כדי לשמור על סודיות פרטיך ונתוניך האישיים, תוך שימוש בשיטות אבטחה מתקדמות ובמערכות הצפנה.